Taking a minibus from Shkodër to Palaj-Gushta
A boat from Palaj-Gushta up Komani Lake
A second minibus from Fierza to Valbonë